சான்றிதழ்கள்

PetroChina புதுமையான தயாரிப்பு சோதனை அடிப்படை

CEPAI வணிக உரிமம்

AAA கடன் மதிப்பீடு சான்றிதழ்

API-6A சான்றிதழ்

API-6C சான்றிதழ்

API-6D சான்றிதழ்

பந்து வால்வுக்கான CEPAI சான்றிதழ்

பந்து வால்வுக்கான CEPAI சான்றிதழ்

ஜியாங்சு பிரபலமான பிராண்ட் தயாரிப்புகள்

அளவீட்டு மேலாண்மை அமைப்பின் AAA சான்றிதழ்

பாதுகாப்பு தரப்படுத்தல் சான்றிதழ்

20211216CE சான்றிதழ்

ஆக்சுவேட்டரின் SIL சான்றிதழ்

ஆக்சுவேட்டரின் SIL சான்றிதழ்

API-Q1 சான்றிதழ்